Мениджмънт

Като иновативна и развиваща се компания ние от  Tsonevski project & consulting group се стремим да запълним липсващите звена в процеса на проектиране, менажиране и изпълнение. Следвайки съвременните технологии, иновации и тенденции на пазара, сме способни да отговорим на всяко предизвикателство на вълнуващото и променливо време, в което живеем и напълно да поемем ангажиментите на инвеститора, запазвайки безценното му време и средства.

За да сме полезни на своите клиенти в процеса на проектиране и изпълнение, предлагаме следните услуги и консултации:

Прочетете още...

 • избор на проектантски екип;
 • избор на независим строителен надзор;
 • избор на подходящ терен или имот;
 • избор на програма и начин на финансиране;
 • избор на проектантски екип;
 • избор на консултант за изготвяне на бизнес план за кандидатстване по оперативните програми на ЕС;
 • пълна ангажираност за набавяне на всички необходими документи и разрешителни по време на инвестиционния процес (нотариално заверено пълномощно);
 • изготвяне на подробни количествено-стойностни сметки;
 • избор на подходящи изпълнители;
 • инвеститорски надзор;
 • авторски надзор;
 • управление на процеса на изпълнение;
 • изготвяне и оформяне на цялата проектна документация. Освен прецизната система при изготвяне на работни инвестиционни проекти и документация, ние представляваме липсващото звено в инвестиционния процес – между инвеститор и проектант и между проектант, изпълнител и инвеститор.
 • изготвяне на бюджет към инвестиционния проект;
 • проучване и предоставяне на възможностите в енергийно независимите сгради и зелената архитектура;
 • обследване и сертифициране на сгради по клас на енергийна ефективност.
 • изготвяне на енергиен и технически паспорт на сградите.
 • управление на екипи.
 • управление на разходи и време.
 • пълна ангажираност и контрол при набора на необходимата документация
Водеща снимка

Планиране

Всяко успешно бизнес начинание стартира с успешното планиране. Ние изминаваме пет важни стъпки към успеха:

 1. Формулиране на целите.
 2. Събиране и подредба на наличните данни.
 3. Анализ на данните.
 4. Разработване на план за постигане на целите.
 5. Изпълнение на плана.

Прочетете още...


В частта на инвестиционното проектиране това означава:
– изготвяне на стратегически устойчив бизнес план;
– пълни предпроектни проучвания за избор на локация, подходящ имот и анализ на градоустройствените показатели;
– изготвяне на бюджет с приблизителна пазарна стойност на крайния продукт.

 • Анализ и оценка на приложимостта и атрактивността на проекта.
 • Анализ и оценка на пазарния потенциал и пазарните сегменти на проекта.
 • Анализ, оценка и съпоставка на конкуренцията и алтернативните заместители.
 • Анализ и планиране на технологичната и пазарна необходимост.
 • Проучване, анализ и планиране на терени, сграден фонд и инфрастуктура за проекта.
 • Проучване, анализ и планиране на човешкия ресурс и на логистичната необходимост.
 • Проучване, анализ и планиране на екологичните норми и ограничения и на алтернативни варианти.
 • Анализ и оценка на инвестиционните нужди на проекта.
 • Анализ, оценка и планиране на приходно-разходните разчети по проекта.
 • Анализ и оценка на възвръщаемостта на проекта: срокове, пълен анализ на ефективността при избора на печелившата алтернатива и оценка на риска.
 • Анализ и обосновка на юридичеките казуси по проекта.
 • Обосновка инвестиционната приложимост и атрактивност на проекта.
11515305_s

Консултиране

В работата ни с различни български и чуждестранни инвеститори и предприемачи изникна нуждата от професионално консултиране на техните проекти с цел оптимизацията им, намаляване на риска и постигане на максимална печалба. Поради осъзнатата необходимост от осигуряване на такива качествени услуги за нашите партньори ние привлякохме в редиците си доказани специалисти, които създадоха нужната организация. Впоследствие започнахме да консултираме нашите партньори, които имаха намерение да стартират или вече работеха по строителни проекти у нас.

Прочетете още...

Всеки инвеститор или строителен предприемач, който има амбиция да стъпи на българския пазар на имоти, следва да се подготви изключително сериозно за големите изпитания, които му предстоят. Действителността в България е различна от другите европейски страни и у нас са налице характерни особености, които налагат използването на опитна консултантска компания, която да извърши голяма част от предварителните проучвания, да направи оценки, да изготви документи за кандидатстване пред държавни институции, да осигури подкрепа. Необходимо е внимателно проучване на пазара, изготвяне на анализи и прогнози, даване на реална преценка за текущото състояние на другите участници – купувачи, наематели и конкурентни фирми.
Компанията може да предложи на клиентите си всички необходими дейности, предшестващи вземането на важните решения от инвеститора. Предлагаме пълен спектър на услугите при проектното консултиране в сферата на недвижимите имоти в България:

 • Инвестиционно консултиране.
 • Проектно консултиране.
 • Строителни концепции.
 • Инвестиционни проекти.
 • Посредничество и управление на активи.
 • Финансово управление.
 • Проучвания и анализ на пазара.
 • Общо и сегментово проучване на пазара на недвижими имоти.
 • Проучване на възможностите и предпочитанията на потребителите на пазара.
 • Проучване на конкурентните предложения на пазара.
 • Анализи.
 • Проекти за териториално развитие и разработка на концепции за усвояване на територията. Анализ на възможностите за оптимално използване на площите.
 • Изготвяне на бизнес план на проекта.
 • Разработка на концепцията на проекта.
 • Финанси и оценка – финансова концепция, маркетингова оценка на проекта и предварително бюджетиране на всички възможни разходи.
 • Консултации по продажбите и развитието на проекта – създаване на концепции за развитието на сградата/комплекса, създаване на концепции за организирането на продажбата на целия проект/сграда или на дребно (на обособени имотни единици – напр. отделни апартаменти/офиси/търговски площи др.).
 • Професионално консултиране на клиента по време на всички етапи на проекта, оптимизация на проекта по време на строителството с цел повишаване ликвидността на имота, повишаване ефективността на продажбите и гъвкавост на предприеманите действия през цялото време на строителството и продажбите.

Особено нужни и търсени са нашите услуги днес, когато пазарът на недвижими имоти изпитва затруднения. Световната криза промени изцяло отношенията, нагласите, условията и изискванията за успешен проект на купувачите и наемателите. Трайното ни присъствие на пазара, близкият ни контакт с българската действителност и амбициите ни да сме водещи ни помагат да приемем предизвикателствата.

На клиентите си, избрали да ползват нашите консултантски услуги, можем да предложим пакет от антикризисни мерки, които ще им помогнат и ще направят започнатите проекти успешни:

 • Оптимизация на разходите чрез концентриране в печеливши насоки, аутсорсинг и постигане на най-висока ефективност на работа.
 • Повишаване на ликвидността на проектите чрез оптимизация на ползваните материали и труд, както и чрез определяне на оптимална продажна цена и изгодни финансови условия за купувачите/наемателите.

В състояние сме да помогнем и на инвеститори и строителни предприемачи, които са решили да се освободят от своите „замразени” или вече стартирани строителни проекти чрез продажба, съдружие, сливане или друга приемлива форма.

 • При конкретно запитване от клиент сме в състояние да извършим проучване на пазара и да осигурим възможност за избор на проекти и имоти, удовлетворяващи търсенето на клиента.

Поради финансовата криза стойността на проектите и условията за участие може да бъдат дисконтирани предвид условията на пазара и може да бъдат допълнително преразгледани.

photo_business

Управление

Фаза 1. Прединвестиционни проучвания за имота и правилното му усвояване

Консултации при избор на подходящ за целите на клиента имот

 • Предварителни проучвания на налични подземни и надземни комуникации към имота и евентуални забрани относно опазване на околната среда;
 • Предварителен анализ на възможностите за застрояване съобразно заданието на клиента.
 • Правна помощ при закупуване на имота.
 • Съдействие при смяна статута на земята.
 • Помощ при изработката на ПУП, ПУП-ПРЗ или частично изменение на съществуващия такъв, необходими документи за внасянето и одобряването им.
 • Организиране на инженерно-геоложки проучвания – здравина на почвата, дълбочина на фундиране, подземни води и пр.
 • Проучване на подземен кадастър.
 • Възможни комуникационни и градоустройствени решения.

Прочетете още...

 • Възможни външни връзки за вода, канал, електричество, газ, районно отопление, телефони, TV кабел и пр.
 • Организиране или консултиране възлагането и координация при изготвянето на проект на Доклад по ОВОС за Обекта.
 • Помощ при издаване на виза за проектиране;

Фаза 2. Проектиране и одобряване  на проекта

 • Консултации или изготвяне на техническото задание за проектиране.
 • Проучване възможностите за използване на възобновяеми енергийни източници и възможност за проектиране на по-висок клас сграда по критерии за енергийната ефективност съгласно изискванията на Възложителя.
 • Консултации за избор на оптимални технически решения.
 • Подготовка на тръжна документация за избор на проектант.
 • Изработка на проекто-договор за проектиране.
 • Провеждане на тръжна процедура за избор на проектант.
 • Изготвяне на график за проектирането.
 • Проверка на проектите преди съгласуването им с присъединителните дружества и съгласуване на проектната документация с Експлоатационни предприятия Електроразпределение, ВиК, Топлофикация, Газоснабдяване, БТК, Улично осветление, Напоителни системи, ГУП и СДКО (специализирани държавни контролни органи ) – РИОКОЗ, ПАБ, ДНСК, Общински администрации, Зелени системи и др.
 • Изработка на проект за договор с консултант по смисъла на ЗУТ.
 • Преглед и оптимизация на проектите, отнасящи се до използваните технически решения, експлоатационна ефективност, намаляване на инвестиционните разходи, пълнотата на проекта и спазване на нормативните изисквания към същия с оглед успешното му процедиране и утвърждаване от институциите.
 • Координация и контрол по спазване на междинните и крайния срок за проектиране и препроектиране;
 • Консултация по предлаганите промени от Клиента и оценка по тяхната допустимост, когато са съществени изменения от утвърдените строителни книжа и когато могат да бъдат приети като екзекутиви, ограничаващи се в рамките на срока на Договора.
 • Организиране възлагането на проектирането и препроектирането (идейни, технически и работни проекти) съгласно ЗУТ и наредбите към него, в обем и съдържание, достатъчни за получаване на разрешение за строеж.
 • Изработка на кореспонденция с държавни и/или общински органи на управление във връзка с издаване разрешение за строеж.

Фаза  3. Финансиране на проекта

 • Консултации при изработване на бизнес план.
 • Определяне на паричните потоци за обекта:
  – собствени бюджетни средства;
  – външни източници за финансиране;
  – финансиране по програми;
  – проучване за възможности и съдействие за финансиране по европейски програми.
 • Помощ и изработване на предварителен бюджет на база идеен или технически проект по окрупнени показатели при процедура за издаване на Разрешение за строеж с оглед избор на Изпълнител на СМР.
 • Изготвяне на график за изпълнение на Проекта.
 • Планиране на риска в максимална степен, свеждане на непредвидените обстоятелства и непредвидените разходи до минимум.
 • Актуализация и оптимизация на бюджета съобразно развитието на Проекта.
 • Изработване на финансов план за изпълнение на Проекта, съобразен с графика за изпълнение на Проекта;
 • Изготвяне на прогнози за паричните потоци спрямо договорените и очакваните разходи до завършване за целите на отпускане на средствата;
 • Консултации за съставяне на извънредни доклади до клиента при възникване на обстоятелства, застрашаващи развитието на проекта и неговото осъществяване.

Фаза 4. Реализация на проекта и въвеждане в експлоатация

 • Изработване на проект за договор за строителство и договор за доставка, съобразени с принципите на договорните условия на Международния съюз на инженерите-консултанти (ФИДИК), но адаптирани и хармонизирани с действащата в момента законова и нормативна база на Р България.
 • Подготовка на тръжна документация за избор на Изпълнител строител.
 • Провеждане тръжна процедура за избор на Изпълнител строител.
 • Участие съвместно с Инвеститора в преговорите за подписване на договор с Изпълнител строител.
 • Договаряне на оптимална цена за изпълнение на всички СМР.
 • Извършване на всички дейности по координация и контрол на участниците в инвестиционния процес и спазване на технологичния порядък за качествено изпълнение на СМР, заложено в изискванията на проекта и нормативните документи.
 • Представляване на Инвеститора съгласно предоставените му пълномощия пред държавните и общински органи и съдействие за  получаване на разрешения и одобрения.
 • Извършване на текущ  контрол на отговорните лица за спазване на условията за безопасен труд и на технологичната дисциплина.
 • Помощ и консултации с участниците в инвестиционния процес за интегриране на договорните им задължения спрямо общия график.
 • Преглед на изпълняваните СМР и качеството на влаганите материали в съответствие с изискванията на Възложителя.
 • Провеждане на седмични, приобектови, кординационни срещи с участниците в строителния процес за решаване на текущи въпроси и контрол по спазване на графика за изпълнение.
 • Непрекъснато присъствие и наблюдение на работния обект; отхвърляне на некачествената работа, инспекция и тестване.
 • Координиране дейността на строителните лаборатории за вземане на проби и анализи за качеството на влаганите материали, заготовки, съоръжения, така че те да отговарят на действащите нормативни изисквания.
 • Изискване от строителя на незабавното отстраняване на всяка некачествена или дефектна работа.
 • Следи се за представянето на сертификати за произхода и качеството на влаганите материали.
 • Съдейства се за разрешаването на спорове между отделните участници в строителството, възникнали в процеса на работа.
 • Оценка на предложени от строителя промени в чертежи и спецификации и със своите препоръки ги представя на Инвеститора за одобрение.
 • Непрекъснато водене на папки за кореспонденция, протоколи, набор чертежи, договори, заповедна книга, правилници и пр.
 • Изготвяне за Инвеститора на месечни отчети за хода на работата и за съответствието й с графика за изпълнение, които включват анализ на значимите отклонения, анализ за финансовото състояние на проекта, отчети за паричния поток, информация за работната ръка, инженерни доклади, ежедневни отчети за работата на обекта и пр.
 • Извършване на ежедневен контрол на документи за плащания, в т.ч. контролира чрез измерване на действително извършените работи съответствието им с проектното решение,  с договорените единични цени и с графика на изпълнението им.
 • Подписване от името на Инвеститора актовете за извършените и приети без забележка СМР.
 • Непрекъснато следене процедурата за плащане да бъде съобразно договора за строителство.
 • Подготвяне и организиране на оглед заедно с всички участници в инвестиционния процес за подписване на протокол обр. 15, съгл. Наредба № 3 от ЗУТ/2003.
 • Извършване на текущ контрол върху работата на фирмата, упражняваща строителен надзор на обекта.
 • Незабавно уведомяване на Инвеститора за всички констатирани проблеми (от технически, организационен или правен характер), свързани с осъществяване на процеса на строителство и взаимоотношенията между участниците в него.
 • При некачествено изпълнени видове СМР, подобект или на целия строеж Инвеститорът самостоятелно, заедно с Ръководителя на проекта или чрез него задължително дава нарежданията си за спиране на работния процес, като изразява становището си относно влиянието на това спиране върху междинните и крайните срокове за изпълнение на строежа.
 • Изготвяне на заключителен доклад за хода на изпълнение на СМР и изпълнение на бюджета.
 • Създаване на инструкции за действие при възникнали аварии и други събития по време на изграждането на обекта.
 • Изготвяне на финансови справки – cash flow.
 • Осъществяване на всички процедури, свързани с предаването на обектите на Инвеститора и въвеждането им в експлоатация.
 • Осъществяване на контрол по предаване и комплектовка на цялата екзекутивна документация.
 • Даване на консултации относно организацията и необходимите документи по подготовката и направата на комплексните, 72-часовите в експлоатационен режим и всички останали изпитания, изискващи се от българските стандарти и закони.
 • Даване на консултации по създаване на организация за обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.

Фаза 5. Експлоатация през гаранционния период

 • Инструкция и подготовка на експлоатационния персонал за правилна поддръжка на монтираните инсталации и съоръжения в сградата.
 • Организиране на комисии и изработване на документация от огледи при появили се дефекти в рамките на гаранционния период.
 • Организиране на комисия при наличието на дефекти с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Проектанта, НСН и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която съставя протокол в който се констатира следното:
  – описва се констатираният дефект;
  – описват се причините, които са го породили;
  – описват се мероприятията, които трябва да бъдат извършени;
  – посочва се срок за отстраняване;
  – посочва се за чия сметка ще бъде отстраняването;
 • Оказване на помощ  на Инвеститора за правилната експлоатация на обекта/сградата с оглед достигане на проектните мощности на машините и съоръженията.
 • Извършване на процедурите по освобождаване на задържаните гаранционни суми след изтичане на периода на поддръжка (12 месеца от датата на издаване разрешение за ползване).
7890254_m

Инвеститорски контрол

При възлагане на Инвеститорски контрол от Клиента Tsonevski project & consulting group изпълнява или участва при изпълнението на всички или част от следните дейности:

 • Участва съвместно с Инвеститора при изготвяне техническото задание за проектиране. Съдейства му при издаване на разрешение за строителство на обекта.
 • Участва съвместно с Инвеститора при приемането на изпълнените проектни работи в отделните етапи, като на всеки етап от проектирането има право да прегледа проектните работи и в срок от 7 работни дни от приемането им  с писмено възражение да върне тези от тях, които по негово мнение не са окомплектовани и не съответстват на заданието или не отговарят на действащите закони и нормативи.
 • Проучва цената на строежа – количествени и стойностни сметки.
 • Осигурява анализ на данни за бизнесплана на инвестиционното намерение.
 • Участвува съвместно с Инвеститора при избор на подизпълнители и доставчици на обекта.
 • Контролира качеството на работа  на Главния изпълнител при изпълнение на  строително-монтажните работи на всеки етап от строителството, без с това да пречи на производствената му работа.
 • Следи качеството на строително-монтажните работи и съответствието им с БДС и другите технически нормативни изисквания.

Прочетете още...

 • Следи изпълнението на строително-монтажните работи да са в съответствие с работните проекти и двустранно подписаните количествени сметки.
 • Одобрява съвместно с Инвеститора предлаганите от фирмата – изпълнител  на обекта, мостри на материалите, които подлежат на влагане в обекта.
 • Измерва и приема действително извършените работи в съответствие с изискванията на проекта.
 • Установява съответствието  на действително извършените работи с договорените единични цени.
 • Установява съответствието на действително извършените работи с графика на изпълнение.
 • Удостоверява с подписа си в акт обр. 19 обема и стойността  на извършените и приети от него СМР и доставки.
 • Проверява съответствието на качеството на доставените материали, конструкции и съоръжения и състоянието им на обекта с удостоверяващите  документи  и разрешава тяхното влагане, ако отговарят на необходимите изисквания. В случай на констатирано отклонение  от приетите стандарти  спира тяхното влагане и изисква отстраняването им.
 • Съдейства на фирмата  изпълнител за своевременното  решаване на възникналите в процеса на строителството проблеми.
 • Извършва  контрол върху  ценообразуването  и цените на видовете СМР.
 • Участва в комисии по съставянето на необходимите актове  за скрити работи, като изисква и участва  при пробните изпитания  преди тяхното закриване.
 • През периода на строителството организира  комисия  за появилите се скрити недостатъци и предприема действия  за тяхното отстраняване.
 • Съдейства, след оторизиране от Инвеститора, при издаването от ДНСК/РДНСК на разрешение за ползване на обекта.
 • Информира своевременно Инвеститора  за нередности, свързани с качеството на изпълнение, слабости в организацията на работата  и нарушение  на технологичните изисквания от фирмата – главен изпълнител на СМР на обекта, като предлага мерки за отстраняване им.
 • Съгласува влагането на материали и изделия, които не се произвеждат по БДС, и изисква освен стандарта на страната-производител да му се представят за утвърждаване мостри, които се съхраняват при него. В отделни случаи се предвиждат и еталонни изпълнения.
 • Следи за изпълнение на строителството и при всяко спиране или забава не по негова инициатива незабавно уведомява писмено Инвеститора, като изказва и свои съображения и предложения.
 • Изпълнявайки контролните си задължения, може  да издаде нареждане за спиране на отделни видове работи или на целия строеж, като незабавно уведоми за това Инвеститора. Мотивирано изразява становището си за  влиянието на това спиране върху изпълнението на междинните и крайните срокове.
 • Организира всички процедури, свързани с предаването на обектите на Инвеститора и въвеждането им в експлоатация.
 • Организира осъществяване на контрол по предаване и комплектовка на цялата екзекутивна документация.
 • Създава  организация и оформя необходимите документи по подготовката и осъществяването на комплексните, 72-часовите и всички останали изпитания в експлоатационен режим, изисквани от българските стандарти и закони.
 • Създава организация за обучението на експлоатационния персонал съвместно с монтажниците на машини, съоръжения, оборудване и поддръжка преди предаване на обекта за ползване.
shutterstock_25406695

Инвестиционни проекти

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

9519697_m