FENCING HALL, PLOVDIV

SWIMMING POOL, STARA ZAGORA

SPORT HALL

BIKE PARK EXTREME, PLOVDIV

SPORT PLAYGROUND, PLOVDIV

MULTIFUNCTIONAL PLAYGROUND, PLOVDIV

SPORT ZONES, PLOVDIV

TRAINING BASE, ZHITNITSA VILLAGE

SPORT ZONE, PLOVDIV